آگوست 14, 2021

مترجم رسمی

مترجم رسمی جایگاهی است که طی آن فرد پس از گذراندن چندین آزمون می تواند به ترجمه رسمی اسناد و مدارک بر روی سربرگ پرداخته و […]
آگوست 14, 2021

جایگاه و اهمیت ترجمه در دنیای امروز

جایگاه و اهمیت ترجمه در دنیای امروز: اینکه تقاضا برای خدمات ترجمه در حال افزایش است دلیلی دارد. با اینکه انگلیسی به طور متناوب به عنوان […]
آگوست 14, 2021

ترجمه رسمی مدارک هویتی

برای انجام کارهای مانند پرونده های حقوقی، کارهای مربوط به اخذ اقامت، پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور به ترجمه رسمی مدارک مربوطه نیاز دارید […]
ثبت درخواست