در صورت درخواست مشتریان محترم و گرامی نسبت به تعدیل زمان تحویل ، مستدعی است تا نسبت به اطلاع مسئول پذیرش ، مراتب را جهت امکانسنجی تحویل زودتر مدارک و مبلغ حق فوریت براساس نرخنامه اداره فنی دادگستری اقدام نمایند

آگاهی متقاضی از اضافه شدن توافقی مبلغی عنوان “”حق فوریت “” طبق تعرفه اداره فنی قوه قضاییه در صورت خواست او برای آماده شدن زودتر از زمان عرف و عادی برای سه مرحله ۱- ترجمه توسط مترجم رسمی زبان موردنظر در موسسه و انجام خدمات و‌پلمپ ‌و الصاق تصویر مدارک به ترجمه مهر و امضاشده مترجم
یا انجام مرحله بالا که در دفتر انجام می پذیرند به اضافه دریافت تاییدات وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه( تحویل اصل و‌ ترجمه مدارک درخواستی و‌ تایید دو وزارتخانه دادگستری و امور خارجه )زودتر از موعد عادی و مشخص لازم جهت انجام مراحل مذکور برای تحویل مدارک وی پس از طی کل مراحل فوق الذکر ( ودر صورت اظهار و درخواست او به هر علت و اضطرار در دریافت زودتر از موعد)

ثبت درخواست